Vakıf Senedimiz

VAKIF SENEDİMİZ

BAŞLANGIÇ

Kentler, insanlığın, bir arada yaşamak için toplandıkları, güçlerini birleştirdikleri,  hep birlikte ortak bir gelecek inşa ettikleri yerlerdir. Ortak duyguları harekete geçirir, kültür ve fikir birlikteliği oluşturur. Farklılıkların fert ve cemiyet bazında en iyi şekilde entegre olabildikleri ortak paylaşım alanlarıdır. Farklı düşünce ve davranışlar için “bir arada bulunma” ve “yaşam bilinci” yerleştirir. Yerel sivil anlayışın oluşturduğu örfler kent bilinciyle şekillenir.

Kentler, farklılıklarına rağmen birbirlerini kabul etmenin, diğerinin hukukuna saygı göstermenin, dolayısıyla paylaşmanın, dayanışmanın oluştuğu mekanlardır.

Kentler, insanlığın, ortak paydalarını, güzel ve kalıcı yanlarını öne çıkartır. Bunu oluşturan mekanizmalara  sahiptir. Yerel mahalli idareler, öğretim kurumları, meslek edindirme mekanları bunların başında gelir. Buralarda uygulanan her türlü aktiviteler, iş hayatı bütünüyle kent kültürünün gelişmesine ve kalıcı olmasına aracılık ederler.

Bu birikimlerin geleceğe aktarılmasında kentte inşa edilmiş olan güzelliklerden her biri kalıcı ve yönlendirici  birer unsur olsalar da bunların sosyolojik tabanda felsefelerini olgunlaştırıp yaygınlaştırmaları, şüphesiz sivil inisiyatifin katkılarıyla gerçekleştirilecektir. Bir kent bilinci, bir bellek oluşturma adına kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Kültürkent Vakfı’nın temel vizyonu da budur, varlık amacı bu anlayışa hizmet etmektir.

Bu amacın kapsamı şöyledir: Şehir hayatında yaşanmış ve yaşanacak olan her türlü bilimsel, teknolojik, idari, hukuki, mimari, eğitim öğretim ve kültür aktivitelerini planlamak, proje haline getirmek, resmi otoriteler aracılığı ile bunların tatbik edilmesine katkı sağlamak, iyi neticeler alınmış örneklerin tanımına ve öğretilmesine katkı sağlayacak şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini aktif olarak organize etmek, yapılmış ve  yapılacak olanları geleceğe bir örf olarak bırakılmasına katkı sağlamak, elde edilecek tecrübeleri vakfetmek.

Vakfın adı ve logosu

Madde 1- Vakfın adı; Kültürkenti Vakfı'dır.
İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.
Vakfın logosu;

Vakfın merkezi, şubeler

Madde 2- Vakfın yerleşim yeri İstanbul İli olup, yazışma adresi "İstiklal Caddesi Kallavi Sokak No:5 Kat:4 Beyoğlu/İstanbul" dur. 
Vakfın yazışma adresi, denetim makamına bilgi verilmek şartıyla yerleşim yeri dahilinde yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.
Vakıf, ilgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Vakfın amacı

Madde 3- Vakfın amacı; 
Kültür, sanat, bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet göstererek, sanat ve sanatçıları desteklemek, kültür ve sanat bilincinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, 
Başta uygarlığın merkezi olan İstanbul'umuzu Dünya kültür başkenti yapmak, kültür ve sanatımızı dünyaya tanıtmak, sanat, sosyal ve kültürel konularda insanların kişisel ve toplumsal gelişimlerine, maddi ve manevi kültür değerlerimizin yaşatılmasına katkıda bulunmaktır.

Vakfın faaliyetleri

Madde 4- Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) Müze, kongre, araştırma, kültür ve sanat merkezleri, akademiler açar, işletir, 
b) Vakıf, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda; sergiler, yarışmalar, konserler, kurslar, konferanslar, münazaralar, paneller, seminerler, programlar, şiir dinletileri, fuarlar ve söyleşiler vb. etkinliklerde bulunur,
c) Kültür, sanat, edebiyat, tiyatro, sinema, müzik ve halk oyunları alanlarında araştırmalarda bulunur, ödüller verir, sanatçıları destekler, 
d) İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde kültür varlıklarımızın restorasyon ve tamirat işlerini gerçekleştirir, bu eserlerin bakımlarını sağlamak üzere ayni ve nakdi yardımlarda bulunur, bu konuda sponsorluk yapar,
e) Vakfın amaçları doğrultusunda; her türlü anket, araştırma, inceleme yapar, yaptırır,
f) Amaç ve faaliyet konularında basın-yayın faaliyetlerinde bulunur, 
g) Dünya Bankası, Avrupa Birliği ile benzer amaçlı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, vakıf ve derneklerle müşterek projeler geliştirir, yürütür, projeleri destekler, hukuki tasarruflarda bulunur,
h) Vakfın gayesine uygun faaliyetlerde bulunan diğer vakıf veya kurum ve kuruluşlara yardım eder, bu kuruluşlara üye olabilir, üst kuruluşlar kurabilir, kurulmuşlara üye olabilir.

Vakfın gayesini gerçekleştirmek için yapabileceği iş ve işlemler

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın mal varlığı

Madde 6- Vakfın kuruluş mal varlığı; vakıf kurucusu Mehmet Akdağ tarafından vakfa tahsis edilen; 
a) Vakıf faaliyetlerinde kullanılacak araç ve gereçler;
a1. Elsan Bilgisayar Eğitim Güvenlik Sistemleri Yazılım Donanım Turizm İç ve Dış Ticaret Limited Şirketinin;
a11. 20/06/2008 tarih ve 08430 nolu faturada yazılı, toplam 40.853,96 YTL. değerindeki büro malzemeleri, 
a12. 20/06/2008 tarih ve 08431 nolu faturada yazılı, toplam 61.145,24 YTL. değerindeki büro malzemeleri, 
a2. Safran Bilgisayar Sistemleri Nurullah SEZGİN'in;
a21. 01/07/2008 tarih ve 021695 nolu faturada yazılı, toplam 5.018,12 YTL. değerindeki bilgisayar malzemeleri, 
a22. 04/07/2008 tarih ve 021696 nolu faturada yazılı, toplam 4.990,13 YTL. değerindeki bilgisayar malzemeleri, 
a23. 07/07/2008 tarih ve 021697 nolu faturada yazılı, toplam 4.987,30 YTL. değerindeki bilgisayar malzemeleri, 
a24. 10/07/2008 tarih ve 021705 nolu faturada yazılı, toplam 4.721,13 YTL. değerindeki bilgisayar malzemeleri, 
a25. 12/07/2008 tarih ve 021706 nolu faturada yazılı, toplam 5.071,74 YTL. değerindeki bilgisayar malzemeleri, 
a26. 15/07/2008 tarih ve 021710 nolu faturada yazılı, toplam 5.149,36 YTL. değerindeki bilgisayar malzemeleri, 
a27. 17/07/2008 tarih ve 021711 nolu faturada yazılı, toplam 5.782,47 YTL. değerindeki bilgisayar malzemeleri, 
a28. 19/07/2008 tarih ve 021713 nolu faturada yazılı, toplam 5.110,65 YTL. değerindeki bilgisayar malzemeleri, 
a29. 21/07/2008 tarih ve 021714 nolu faturada yazılı, toplam 4.390,76 YTL. değerindeki bilgisayar malzemeleri, 
a210. 21/07/2008 tarih ve 021715 nolu faturada yazılı, toplam 5.009,65 YTL. değerindeki bilgisayar malzemeleri, 
a3. Sağıroğlu Mobilya Mustafa SAĞIR'ın; 
a31. 02/07/2008 tarih ve 011404 nolu faturada yazılı, toplam 5.900,00 YTL. değerindeki büro mobilyaları,
a32. 03/07/2008 tarih ve 011405 nolu faturada yazılı, toplam 5.900,00 YTL. değerindeki büro mobilyaları,
a4. Çağdaş Ahşap Dekorasyon Mobilya Sanayii ve Ticaret Limited Şirketinin; 04/07/2008 tarih ve 796040 nolu faturada yazılı, toplam 28.202,00 YTL. değerindeki büro mobilyaları,
olmak üzere toplam 192.232,51 YTL.lik ayni mal,  
b) 120.000.00 YTL. nakit olmak üzere toplam 312.232.51 YTL.'dir.
Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

Vakfın organları

Madde 7- Vakfın organları;
a) Mütevelli Heyet,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,
d) Yüksek İstişare Heyeti’dir.

Mütevelli heyeti

Madde 8- Vakfın en üst karar organı olan mütevelli heyeti; Bu maddenin sonunda isimleri yazılı 52 kişi ile mütevelli heyetçe belirlenecek şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler arasından mütevelli heyet üye sayısının 2/3’ünün kararı ile seçilecek kişilerden oluşur.
Tüzel kişi üyeleri, toplantılarda temsil edecek kişileri tüzel kişiliğin yetkili organları belirler.

Mütevelli heyet başkanı; Ahmet Misbah Demircan'dır. Başkan; mütevelli heyet üyelerinden birini başkan vekili seçer. Başkanın ölümü veya istifası halinde başkan vekili mütevelli heyet başkanı olur. Başkan; başkan vekili seçmediği takdirde mütevelli heyet üyelerinin üçte ikisinin oyu ile üyeleri arasından birisini başkan seçer. Seçim süreci tamamlanıncaya kadar en yaşlı üye başkanlığı yürütür. Seçim gerçekleşinceye kadar mütevelli heyet başkan vekili seçilmez.

Mütevelli heyet üyeleri; Adnan Erbaş, Adnan Gürsoy, Ahmet Emre Bilgili, Ahmet Haluk Dursun, Ahmet Misbah Demircan, Ahmet Taçyıldız, Ali Düşmez, Ali Rıza Çelik, Ali Türkay Saltık, Arif Köklü, Avidur Naim Güleryüz, Ayhan Demircan, Azmi Ofluoğlu, Bensiyon Pinto, Beyza Demircan, Bülent Katkak, Bülent Ketenci, Cihat Tolga Artan, Dursun Aydın Özbek, Engin Yeğitgil, Ersin Kalkan, Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Esra Nilgün Mirze, Fatma Serap Sarıcı, Ferit Rızvanoğlu, Hakan Sivri, Hikmet Kaya, İlhan Turan, İlyas Ertemur, İnan Altınbaş, İsmet Yıldırım, Kemal Genç, Mehmet Akdağ, Mehmet Müezzinoğlu, Memnun Talha Çamaş, Murat Can Evgin, Mustafa Aksoy, Mustafa Göçen, Mustafa Sinan Genim, Mutlu Alkan Kütüklüoğlu, Mürsel Torun, Necmi Sadıkoğlu, Numan Sırma, Osman Gazi Yağmurdereli, Sabri Ferda Özder, Recep Selim Safoğlu, Saadettin Sinan Çetin, Sadık Ayhan Saruhan, Sait Karabulut, Selim Erbaş, Şekip Karakaya ve Tülin Ersöz'dür. (İsimler alfabetik olarak yazılmıştır.) 
Boşalan mütevelli heyet üyelikleri; üye tarafından yönetim kuruluna yazılı halef tayin edilmiş ise o kişi, edilmemiş ise vakfa maddi ve manevi katkılarda bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasından, kalan mütevelli heyet üye sayısının üçte ikisinin oyu ile tamamlanır.

Mütevelli heyetinin görev ve yetkileri

Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulu üyelerini seçer,
b) Denetim kurulu üyelerini seçer,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp inceler, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar verir,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul eder,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul eder,
f) Gerektiğinde; boşalan mütevelli heyet üyeliğinin tamamlanması, vakıf senedinde ilave ve değişiklikler ile vakfın sona ermesi hususlarında karar verir,
g) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirler.
Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda veya Türk Medeni Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

Mütevelli heyetin toplantı zamanı ve karar nisabı

Madde 10- Mütevelli heyeti; 
a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde olağan olarak toplanır.
Mütevelli heyet ayrıca; yönetim kurulu üye sayısının dörtten aşağıya düşmesi halinde onbeş gün içerisinde, başkanın, yönetim kurulunun veya denetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. 
Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi gün önce imza karşılığı, elektronik posta veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile mütevelli heyet başkanı başkanlığında toplanır. 
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, başkanında olumlu oy kullanacağı, bu senette belirtilen sayılar dışında toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. 
Her üyenin tek oy hakkı vardır. 
Ergin olmayan üyeler oy kullanamazlar. 
Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantı nisabı üye tam sayısının 1/3'ünden az olamaz.

Yönetim kurulu

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya beş toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı dört olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu;
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. 
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
ı) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. 
k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
l) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

Vakfın temsili

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Denetim kurulu

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek üç kişiden oluşur. Ayrıca bir yedek üye seçilir. Denetim kurulu üyeleri kendi arasından birini başkan seçer. Herhangi bir sebeple ayrılan üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az on beş gün önce başkan tarafından mütevelli heyet başkanına sunulur.

Yüksek istişare heyeti
Madde 15- Vakfa büyük ölçüde maddi ve manevi yardımda bulunmuş kişiler, yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyetinin kararı ile yüksek istişare heyeti üyesi olarak seçilebilirler. Bunlar mütevelli heyet toplantılarına katılabilirler, fakat oy kullanamaz ve kararlar aleyhine itirazda bulunma ve dava açma hakkına sahip olmazlar.

Huzur hakkı

Madde 16- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarı mütevelli heyeti tarafından belirlenir.

Vakfın gelirleri

Madde 17- Vakfın gelirleri;

a) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakfın amacına uygun yurt içinden veya dışından yapılacak her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

Vakıf gelirinin tahsis ve sarf edileceği yerler

Madde 18- Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına ayrılır ve harcanır. Vakfın amaçlarına harcanması ve ayrılması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların tamamının veya bir kısmının vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür.

Resmi senet değişikliği

Madde 19- Vakıf senedinde değişiklik, düzeltme veya ilaveler mütevelli heyetin üye tam sayısının üçte ikisinin kararı ile yapılabilir.

Vakfın sona ermesi

Madde 20- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı ve hakları mütevelli heyet kararı ile en yakın amaçlı bir vakfa devredilir.
Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin onayı ile mümkündür.

Vakıf kurucusu

Madde 21- Vakıf kurucusu; Mehmet Akdağ'dır.

Geçici madde: Vakıf kurucusu, vakfın mahkeme siciline tescilini müteakip en geç üç ay içerisinde mütevelli heyetini toplayarak vakıf organları oluşturulur.

 

DÜZENLENME ŞEKLİNDE VAKIF SENEDİ
TADİLİ
(10.08.2015)

1. Vakıf logosunun değiştirilmesi sebebiyle Vakfın adı ve logosu başlıklı 1. maddesinin;
"Vakfın adı
Madde 1- Vakfın adı; Kültürkenti Vakfı'dır.
İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir." şeklinde düzenlenmiştir.

2. Vakfın amacını gerçekleştirmede daha aktif olabilmesi, yürüttüğü projeler kapsamında eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, eğitime iştirak edenlerin misafir edilebilmesi maksadıyla; 
a) Vakfın amacı başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasına "Eğitim" kelimesinin ilave edilerek;

Madde 3- Vakfın amacı; 
Eğitim, kültür, sanat, bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet göstererek, eğitimcileri, öğrencileri, sanat ve sanatçıları desteklemek, kültür ve sanat bilincinin yükseltilmesine katkıda bulunmak," şeklinde değiştirilmiştir.

b) Bu amaçla Vakfın faaliyetleri başlıklı 4. maddesine;
"ı) Eğitimi desteklemek amacıyla her kademede okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, akademi, enstitü, teknik okul, meslek yüksek okulu, yüksek okul, fakülte ve üniversite gibi eğitim kurumları, öğrenci yurtları, dershane ve etüt merkezleri açar işletir, mevcutlara yardımcı olur,
i) Vakıf amaç ve faaliyetleri doğrultusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verir, eğitim programları tasarlar." fıkralarının  eklenmiştir.

3. Vakıf mütevelli heyeti toplantı nisabının sağlanabilmesi maksadıyla üye sayısının sınırlandırılması, toplantılara mazeretsiz olarak iştirak etmeyen üyelerle ilgili düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olduğundan;

a) Mütevelli heyeti başlıklı 8. maddesinin 1. Fıkrası;
"Vakfın en üst karar organı olan mütevelli heyeti; Bu maddenin sonunda isimleri yazılı 57 gerçek, 2 tüzel kişi olmak üzere toplam 59 kişi ile mütevelli heyetçe belirlenecek şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler arasından mevcut mütevelli heyet üye sayısının üçte birinin (1/3) kararı ile seçilecek kişilerden oluşur. Üye sayısı 80 kişiyi geçemez." şeklinde değiştirilmiştir.

b) Mütevelli heyeti başlıklı 8. maddesinin son fıkrasının;
"İki olağan toplantıya üst üste başkanın uygun göreceği mazereti olmaksızın katılmayan üyenin, mütevelli heyeti üyeliği düşer. Boşalan mütevelli heyet üyelikleri; üye tarafından yönetim kuruluna yazılı halef tayin edilmiş ise o kişi, edilmemiş ise vakfa maddi ve manevi katkılarda bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasından, mevcut mütevelli heyet üye sayısının üçte birinin (1/3) kararı ile tamamlanır. Şeklinde tadil edilmiştir.

Yeni nesillere destek olabilirsiniz.